Добре дошли!

ИЗВАДКА ОТ ПРАВИЛНИК

за обслужване на читателите

в библиотеката при читалище “Развитие – 1921г.” с. Дъбово


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 3. При записване гражданите са длъжни да се запознаят с Правилника, с видовете услуги, които предлага библиотеката и със задълженията и отговорностите, които те поемат като читатели.
Чл. 4. При неспазване на Правилника в зависимост от нарушенията, читателят се лишава от правото да ползва библиотеката в срок от 3 до 12 месеца.
Чл. 6. (1) Всеки гражданин има право да ползва услугите на библиотеката, когато се регистрира за неин читател.
(5) Регистрирането става срещу представянето на лична карта, а непълнолетните се записват с лична карта на родител или настойник.
(8) Граждани с адресна регистрация на друго населено място имат право да се регистрират за читатели, да ползват услуги в библиотеката и да заемат до 2 броя библ. документи за домашно ползване.
Чл. 7. (1) В библиотеката ползват услуги само записани читатели с платен читателски внос.
(2) В сградата на читалище “Развитие – 1921г.” е забранено тютюнопушенето, консумирането на алкохол и внасянето на хранителни продукти.
II. УСЛУГИ, КОИТО ЧИТАТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАВАТ В БИБЛИОТЕКАТА
Чл. 8. (1) Да заемат библ. документи за дома или ползване в читалните зали срещу платен читателски внос за съответната година.
(3) Да участват в провежданите от библиотеката инициативи.
III. ЗАЕМАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОМАШНО ПОЛЗВАНЕ
Чл. 9. (1) Читателите могат да заемат за дома едновременно до 5 заглавия художествена и до 2 заглавия отраслова литература.
(2) Читателите не могат да вземат за дома следните библиотечни документи:
1. Скъпи и ценни библиотечни документи - архивни материали, справочни, библиографски и периодични издания.

IV. ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ В ЧИТАЛНИТЕ
Чл.11. (1) Ползването на библиотечните документи в читалните се извършва след проверка за платен читателски внос за съответната година.
(4) Библиотекарят е длъжен да провери изправността на библиотечните документи при заемане и връщане в присъствие на читателя.
(5) Всички ползвани библиотечни документи се връщат лично на библиотекаря.
(6) Забранява се изнасянето на библиотечни документи от читалните.
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ
(1) Да ползват библиотечните документи внимателно, да ги пазят чисти и да не ги повреждат.

(2) Да преглеждат заетите библиотечни документи при получаването им и ако забележат повреди да съобщят на библиотекаря, който да отбележи повредите върху самия документ.
(3)  Да не нарушават начина на подреждането на фондовете на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване.
(4)  Да не отстъпват другиму ползването на заетия библиотечен документ през време на ползването му.
(5) Да поправят повредите, причинени на библиотечния документ през време на ползването му.
(6)  Да връщат заетите библиотечни документи в срока, определен от библиотекаря и отбелязан в заемната бележка и датника.
(7)  Да пазят ред и тишина в помещенията на библиотеката.
VI
. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Чл. 14. (1) Когато читателят повреди заетия библиотечен документ и го направи негоден за ползване, не го върне, защото го е загубил, или по друга независеща от него причина, той може да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с друго по-ново издание на същото заглавие или трябва да заплати обезщетение в размер не по-малък от трикратната стойност на библиотечния документ.
Чл. 15. Когато
читателят не върне заетите библиотечни документи, или не заплати предвиденото обезщетение в чл. 14 от настоящия Правилник, Библиотеката при читалище „Развитие – 1921г.” с. Дъбово с изпълнителен лист по реда на чл. 242 във връзка с чл. 237, б."В" от Гражданския процесуален кодекс образува изпълнително дело.
Чл. 16. За кражба на библиотечни документи се търси наказателна гражданска отговорност, съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ.

Чл. 18. Всички библиотечни служители са длъжни:

(1) Вежливо да посрещат, информират и компетентно да упътват читателите и потребителите според техните интереси.

(2) Да съдействат за запознаването на новите читатели с реда на ползване на библиотечните материали и услуги в Библиотеката, с правата и задълженията им.

(3) Да оказват помощ на читателите при работа с фондовете на свободен достъп.

(4) Да подпомагат читателите при работа с традиционните и електронните ресурси на библиотеката.

(5) Да обясняват на читателя точно и изчерпателно причините, поради които желания библиотечен материал не може да бъде предоставен за ползване.

(6) Да поддържат реда в секторите за обслужване на читатели и да спазват установените режими на съхранение и опазване на книжните фондове.

(8) Да не допускат подчертаването и късане на страници.

(9) Да се грижат за реда и тишината  в читалните зали.

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg